Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Pa 98/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-05-09

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 maja 2013 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu VII Wydział Pracy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Wacława Macińska

S ę d z i o w i e: SSA w SO Krystyna Dereń-Szydłowska

SSA w SO Ryszard Kozłowski (ref.)

Protokolant : Małgorzata Miodońska

po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2013 r. we Wrocławiu - na rozprawie

sprawy z powództwa S. M.

przeciwko Gimnazjum Nr(...) (...) w O.

o przywrócenie do pracy

na skutek apelacji strony pozwanej Gimnazjum Nr (...) (...) w O.

od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25 stycznia 2013 r. sygn. akt X P 517/12

oddala apelację.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 25.01.(...). Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie z powództwa S. M.przeciwko stronie pozwanej Gimnazjum nr (...) (...) w O.o przywrócenie do pracy przywrócił powoda do pracy u strony pozwanej w oparciu o dotychczasowe warunki pracy i płacy.

Sąd Rejonowy na podstawie stanu faktycznego który Sąd Okręgowy uznał za własny przyjął, iż powodowi, który był zatrudniony u strony pozwanej w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o stosunek mianowania na stanowisku nauczyciela języka polskiego oraz modułu wiedzy o społeczeństwie strona pozwana pismem z dnia 9.05.2012r. na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 ze zm.) w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole polegającymi na zmniejszeniu liczby oddziałów uniemożliwiających dalsze zatrudnienie powoda w pełnym wymiarze zajęć na zajmowanym stanowisku –rozwiązała z powodem stosunek pracy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31.08.2012r..

Sąd Rejonowy podstawy prawnej roszczenia powoda upatrywał w przepisie art. 45 § 1 kp w zw. z art. 91 c ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela w aspekcie czy strona pozwana dokonując wypowiedzenie umowy o pracę uczyniła to w sposób iż wypowiedzenie to spełniało wymogi formalne tego wypowiedzenia a podana przyczyna wypowiedzenia była rzeczywista i prawdziwa.

Odnosząc się do złożonego przez stronę pozwaną oświadczenia woli w kontekście przepisu art. 30 § 4 kp Sąd Rejonowy ocenił iż strona pozwana naruszyła obowiązek wskazania konkretnej przyczyny wypowiedzenia. Zdaniem Sądu Rejonowego obowiązku tego nie wyczerpuje przytoczenie utartych zwrotów ustawowych czy też ograniczenie się do przytoczenia trybu, podstawy prawnej i zacytowania przepisu prawa.

Dlatego wskazanie przez stronę pozwaną jako przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zwrotu ustawowego zawartego w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela nie stanowiło dostatecznie sprecyzowanej przyczyny wypowiedzenia i naruszało przepis art. 30 § 4 kp.

Dyrektor strony pozwanej – co wynikało zdaniem Sądu Rejonowego z ustaleń Sądu nie poinformował powoda na czym polega konkretnie zmiana organizacyjna uniemożliwiająca jego dalsze zatrudnienie, nie wskazał też żadnych kryteriów, którymi się kierował dobierając powoda do zwolnienia spośród kadry nauczycielskiej polonistów, co dodatkowo stanowiło o braku dostatecznego skonkretyzowania tej przyczyny.

Ponadto Sąd Rejonowy odnosząc się do merytorycznych podstaw wypowiedzenia powodowi umowy o pracę uznał, że podana przyczyna wypowiedzenia nie jest rzeczywista albowiem u strony pozwanej nie zaszły takie okoliczności, które dawały podstawę do definitywnego rozwiązania z powodem stosunku pracy zatrudnionego na podstawie mianowania, gdyż likwidacja 1 oddziału generującego 4 – 5 godzin języka polskiego w tygodniu nie umożliwiało dalsze zatrudnienie powoda a co najwyżej obniżenie mu na rok szkolny 2012/2013 wymiaru godzin nauczania w trybie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela. Dopiero brak zgody powoda na obniżenie wymiaru zatrudnienia, uzasadniałoby wdrożenie procedury definitywnego rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela a więc z powodu likwidacji 1 oddziału szkolnego.

Ponadto w ocenie Sądu Rejonowego dotyczącej kryteriów wyboru osoby, która została zwolniona postępowanie strony było wadliwe. Przyjęty bowiem przez stronę pozwaną sposób doboru powoda do zwolnienia uwzględniając jego stopień awansu zawodowego, posiadanie wyższych kierunkowych studiów magisterskich i poziom kwalifikacji nauczyciela oraz staż pracy wskazuje, że był on arbitralny i dla niego krzywdzący.

Reasumując Sąd Rejonowy dokonując oceny kryteriów doboru powoda do zwolnienia stwierdził, że nie były one w pełni obiektywne, sprawiedliwe co musi rzutować na ocenę zasadności wypowiedzenia powodowi umowy o pracę.

Od powyższego wyroku apelację wniosła strona pozwana opierając ją na zarzutach naruszenia prawa materialnego a to art. 45 § 1 kp w zw. z art. 91 ustawy Karta Nauczyciela, art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela w zw. z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12.02.2002r. (Dz.U. nr 15 poz. 142) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 7.02.2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 204), art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela w zw. z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009r. (Dz.U. nr 50, poz. 400), oraz prawa procesowego tj. art. 233 kpc.

Wskazując na powyższe zarzuty wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa ewentualnie jego uchylenie z przekazaniem sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Wskazywała na wadliwość ustaleń faktycznych Sądu Rejonowego dotyczących wymogów formalnych tego wypowiedzenia jak też jego merytorycznych podstaw.

Powód w odpowiedzi na apelację wniosła o jej oddalenie.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zarzuty i argumenty apelacji nie uzasadniają uznania, że orzeczenie Sądu Rejonowego którym przywrócono powoda do pracy u strony pozwanej jest wadliwe i narusza przepisy prawa co uzasadniałoby apelację.

Stwierdzić przede wszystkim należy, że przepis art. 30 § 4 kp zawiera regulacje dotyczące treści oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Zawiera on obowiązek wskazywania w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przyczyny uzasadniającej to wypowiedzenie. Wypowiedzenie przez zakład pracy – w tym przypadku Szkołę zatrudniającą nauczyciela powinno być zgodne z tak określonym w przepisach prawa pracy wymogiem formalnym wypowiedzenia.

W tej kwestii Sąd Okręgowy podziela pogląd jak i argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego, który odnosząc się do złożonego przez stronę pozwaną oświadczenia woli o wypowiedzeniu powodowi umowy o pracę w kontekście przepisu art. 30 § 4 kp uznał, iż strona pozwana naruszyła obowiązek wskazania konkretnej przyczyny wypowiedzenia. Obowiązku tego nie wyczerpuje bowiem przytoczenie zwrotów ustawowych czy też ograniczenie się do przytoczenia trybu, podstawy prawnej i zacytowanie przepisu prawa.

Dlatego prawidłowo przyjął Sąd Rejonowy, że wskazanie przez stronę pozwaną jako przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zwrotu ustawowego zawartego w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela nie stanowiło dostatecznie sprecyzowanej przyczyny wypowiedzenia i naruszało przepis art. 30 § 4 kp.

Dodatkowo o braku dostatecznego skonkretyzowania tej przyczyny świadczy brak wskazania kryterium wyboru powoda do zwolnienia spośród kadry nauczycielskiej.

Już tylko to ustalenie miało znaczenie dla orzeczenia skuteczności roszczenia powoda o przywrócenie do pracy na podstawie przepisu art. 45 § 1 kp bez potrzeby badania merytorycznych podstaw podjętej przez stronę pozwaną decyzji o wypowiedzeniu powodowi umowy o pracę.

Niezależnie od powyższego Sąd Rejonowy zajmował się jednak zagadnieniami związanymi z ustaleniem czy wypowiedzenie powodowi umowy o pracę było zasadne.

W ocenie Sądu Okręgowego Sąd I instancji przeprowadził stosowne postępowanie dowodowe, poczynił prawidłowe ustalenia faktyczne znajdujące potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym, który ocenił zgodnie z obowiązującymi zasadami, wskazał dowody na których się oparł oraz wyjaśnił podstawy prawne wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

Z tych względów niezasadny okazał się zarzut naruszenia przepisu art. 233 kp. Dokonana bowiem przez Sąd I instancji ocena zebranego w sprawie materiału dowodowego w pełni odpowiada wymogom zawartym we wskazanym przepisie natomiast zarzuty apelacji stanowiły w istocie polemikę z prawidłowo ustalonym stanem faktycznym i dokonanym rozstrzygnięciem Sądu.

Z tych względów Sąd Okręgowy podziela również pogląd jak i argumenty Sądu Rejonowego co do tego że nie istniały podstawy faktyczne i prawne co do podjęcia wobec powoda uzasadnionej decyzji o wypowiedzeniu umowy o pracę. Likwidacja jednego oddziału w gimnazjum to zmniejszenie maksymalnie 5 godzin nauczania języka polskiego. Wobec czego nie zaistniała przesłanka wynikająca z przepisu art. 20 ust. 1 pkt 2 Karta Nauczyciela tj. zmiana organizacyjna uniemożliwiająca dalsze zatrudnianie powoda.

Decyzja strony pozwanej była również wadliwa przy ocenie kryteriów typowania powoda jako nauczyciela do zwolnienia z pracy.

Takie orzeczenie Sądu Rejonowego nie mogło więc naruszać wskazanych przez stronę pozwaną przepisów prawa.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Okręgowy z mocy przepisu art. 385 kpc orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Murawska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wacława Macińska
Data wytworzenia informacji: