Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Ka 801/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2016-09-28

Sygn. akt. IV Ka 801/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 września 2016 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział IV Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Jerzy Menzel

Protokolant Justyna Gdula

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2016 r.

sprawy przeciwko K. Ł. (1) synowi A. i G. z domu F.

urodzonego (...) w P.

obwinionemu z art. 96 § 3 kw

na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia

z dnia 30 maja 2016 roku sygn. akt VI W 623/16

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

II.  zasądza od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w wysokości 50 zł za postępowanie odwoławcze, w tym wymierza opłatę w kwocie 30 złotych za II instancję.

IV Ka 801/16

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 30.05.2016 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia uznał K. Ł. (2) za winnego tego, że w dniu 2.10.2015 roku będąc właścicielem samochodu marki M. nr rej. (...) wbrew obowiązkowi nie wskazał Straży Miejskiej w S. osoby, której w dniu 30.07.2015 roku o godzinie 12: 24 powierzył wymieniony samochód do kierowania tj. wykroczenia z art. 96 § 3 kw i za to na podstawie wymienionego przepisu wymierzył mu karę 300 złotych grzywny, a także zasądził od obwinionego koszty sadowe w wysokości 100 złotych oraz opłatę w kwocie 30 złotych.

Wyrok zaskarżył obwiniony, który zarzucił naruszenie prawa materialnego przez przypisanie mu wykroczenia z art. 96 § 3 kw, pomimo, że swoim zachowaniem nie wypełnił znamion wskazanego czynu i wniósł o zmianę wyroku przez uniewinnienie go od zarzuconego mu czynu, ewentualnie o zmniejszenie kary grzywny.

Sąd zważył:

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.

Obwiniony zarzucając błąd prawa materialnego twierdził, że nie można mu przypisać wykroczenia z art. 96 § 3 kw, gdyż na żądanie uprawnionego organu wskazał, kto w dniu zdarzenia kierował jego samochodem, a ponadto z uwagi na słabą jakoś zdjęcia nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy na zdjęciu został utrwalony jego pojazd, bo samochodów tej marki i takiego modelu jeździ wiele na polskich drogach. Zgłoszony zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Po pierwsze należy zaznaczyć, że w sprawie ponad wszelką wątpliwość ustalono, że uwidoczniony na zdjęciu (K. 3) pojazd to samochód marki M. o nr rej. (...). Na podstawie rejestru pojazdów mechanicznych ustalono, że pojazd ten należy do obwinionego. Z zapisu rejestratora kontroli prędkości wynika, że na odcinku ulicy (...) w S. pojazd należący do obwinionego poruszał się z prędkością 63 km/h, to jest z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości ( 50 km/h) o 13 km/h.

(...) gminnej (miejskiej) przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie z art. 96 § 3 kw., popełnione od dnia 31 grudnia 2010 r., jeśli w zakresie swojego działania, w tym w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających ujawniły to wykroczenie i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie za owo wykroczenie. (...) ma również uprawnienie do skierowania do właściciela pojazdu, którym dopuszczono się wykroczenia wezwania do udzielenia informacji, czy kierował pojazdem samodzielnie, czy też kierowała tym pojazdem w oznaczonym miejscu i czasie inna osoba. Ustawodawca przewidział możliwość niewskazania wbrew obowiązkowi przez zobowiązanego osoby kierującej lub używającej dany pojazd w oznaczonym czasie jedynie pod warunkiem wykazania, że pojazd ten został użyty po pierwsze wbrew jego woli i wiedzy, po drugie przez nieznaną osobę, po trzecie, jeśli właściciel, posiadacz pojazdu nie mógł temu zapobiec. Warunki te muszą zostać spełnione łącznie. We wszystkich innych wypadkach właściciel lub posiadacz pojazdu, od którego jest żądana powyższa informacja, a który jej nie udziela, popełnia czyn z art. 96 § 3 kw. Za wskazanie osoby kierującej pojazdem mechanicznym w chwili popełniania wykroczenia nie można uznać twierdzenia, że w tym dniu kierowałem samochodem ja, moja żona i jeszcze dwóch pasażerów, którzy podróżowali wspólnie. Żądanie skierowane do właściciela pojazdu dotyczy, bowiem konkretnego miejsca i czasu ruchu pojazdu. R. właściciela pojazdu jest by orientować się, komu i w jakim czasie powierzył pojazd. Skoro obwiniony wbrew prawnemu obowiązkowi nie wskazał osoby, która kierowała należącym do niego pojazdem w dniu 30.07.2015 roku o godz. 12: 24 na ulicy (...) w S. prawidłowo uznał Sąd Rejonowy, że zachowanie oskarżonego wypełniło znamiona wykroczenia z art. 96 § 3 kw.

Sąd Odwoławczy nie znalazł również podstaw do uwzględnienia wniosku obwinionego o obniżenie wymierzonej kary grzywny. Sąd Rejonowy wymierzając karę 300 złotych uwzględnił stopień winy i społecznej szkodliwości czynu oraz sytuację życiową i materialną obwinionego. Wymierzona kara grzywny nie nosi cech rażącej niewspółmiernej surowości.

Z tych przyczyn orzeczona jak wyżej.

O kosztach sądowych za postępowanie odwoławcze orzeczono na podstawie art. 636 § 1 kpk w zw. z art. 119 kpw i art. 3 ust. 1 ustawy z 23.06.1973 o opłatach w sprawach karnych Dz. U z 1983

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogumiła Skrzypek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy Menzel
Data wytworzenia informacji: